Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej

Przedszkole nr 93 im. H. Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13
61-312 Poznań tel: 61 879 84 36                    tel. kom 513924810

e-mail: przedszkole93@op.pl 

sekretariat@przedszkole93.edu.pl

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p93.przedszkola.net.pl

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-06

 

 

Data ostatniej aktualizacji:

- 2021-11-17,

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków
 • niektóre informacje przedstawiono tylko graficznie

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 17-11-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej

DATA ZAKTUALIZOWANIA DEKLARACJI :
 
Deklaracja została zaktualizowana  03-01-2023 r.
 
 

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
 
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Kruszona, adres poczty sekretariat@przedszkole93.edu.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy osiedlowej, prowadzi do niego chodnik wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
 • Budynek jest dwupoziomowy (parter, pierwsze piętro) nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform,  pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed terenem przedszkola, znajdują się  ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 

 

biedronki
motylki
wiewiorki
jezyki
niedzwiadki
Archiwum
Archiwum
pszczolki

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.